zdj153.jpg
zdj117.jpg
verbasci_pygidium_s.jpg
zdj166.jpg
zdj2.jpg
P1000072_A.jpg
Krzysztof Zając (współpracownik)

tel: -

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: biologia i faunistyka chrząszczy, w ostatnim czasie w szczególności rozmieszczenie, biologia i stan zachowania sudeckiej populacji Carabus variolosus; fauna saproksyliczna; występowanie zagrożonych gatunków owadów na terenie Sudetów (ze szczególnym uzwględnieniem koleopterofauny); ochrona bioróżnorodności; wykorzystanie oprogramowania GIS w ochronie przyrody.

pok. 210

Cytacje

Publikacje

1. Zając K. 1998. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeidae) nowym gatunkiem dla Sudetów Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich, 1: 45-46.

2. Zając T., Zając K. 1998. Drobne ssaki w pokarmie sowy uszatej Asio otus (L., 1758) w Parku Norweskim w Jeleniej Górze. Przyroda Sudetów Zachodnich, 1: 87-90.

3. Cieślak M., Furmankiewicz J., Górniak J., Paszkiewicz R., Szkudlarek R, Zając K. 1999. Ochrona największej na Dolnym Śląsku kolonii rozrodczej nocka dużego. Abstrakt XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Błażejewko, 5-7 listopada 1999: 14.

4. Zając T., Zając K. 1999. Nowe stwierdzenia trzech rzadkich dla Sudetów Zachodnich gatunków motyli dziennych (Lepidoptera). Przyroda Sudetów Zachodnich, 2: 35-36.

5. Furmankiewicz J, Zając K. 1999. Ochrona największej na Dolnym Śląsku kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Przyroda Sudetów Zachodnich, 2: 89-92.

6. Zając K. 2001. Ponowne obserwacje pójdźki Athene noctua w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich, 4: 151-152.

7. Rybarczyk R., Pola A., Kołodziejczyk P., Górka W., Gramsz B, Zając K. 2001. Ptaki lęgowe dolin Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy. Ptaki Śląska, 13: 87-105.

8. Zając K. 2002. Liczebność i rozmieszczenie dziwonii Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich, 5: 153-158.

9. Zając K. 2003. Gniazdowanie czeczotki Cardueli flammea (L., 1758) u podnóża Karkonoszy. Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 151-152.

10. Zając K., Pielech R. 2004. Stawy rybne w Sudetach. Walory przyrodnicze i problemy ochrony. [W:] Furmankiewicz M., Potocki J. (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. Jelenia Góra: 119-136.

11. Zając K. 2005. The diet of Raven Corvus corax in the fish pond area near Jelenia Góra (SW Poland). [W:] Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 367-372.

12. Zając K. 2006. Ekologia rozrodu dziwonii Carpodacus erythrinus na stawach podgórzyńskich. Ptaki Śląska, 16: 5-16.

13. Zając K. 2006. Wykrywanie stanowisk kuraków leśnych. Biuletyn Informacyjny Klubu Przyjaciół Kuraków Tokowisko 1: 19-22.

14. Błachuta J., Jelonek M., Panasiuk D., Roggenbruck A., Udolf J., Wawręty R., Zając K., Żelaziński J. 2006. Zapory a powodzie. Raport Towarzystwa na Rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, Oświęcim-Kraków: 64 ss.

15. Wawręty R., Żelaziński J., Iwanicki J., Juchnik A., Kajtoch Ł., Panasiuk D., Pchałek M., Pielech R., Polakowski M., Roggenbuck A., Stoczkiewicz M., Zając K. 2007. Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, Oświęcim-Kraków: 108 ss.

16. Zając K., Smyk B. 2008. Waloryzacja ornitologiczna Doliny Baryczy. PTPP „proNatura”, Wrocław: 63 ss.

17. Malkiewicz A., Smolis A., Kadej M., Tarnawski D., Stelmaszczyk R., Zając K., Masłowski J., Matraj M. 2009a. Nowe dane o rozmieszczeniu modraszków z rodzaju Phengaris (=Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) w dolnośląskiej części Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Przyroda Sudetów, 12: 61-74.

18. Zając K., Kaźmierczak B. 2009b. Fauna. [W:] Roge-Wiśniewska M. (red.). Brudzeń Landscape Park – Natural and Cultural Environment and State of Land Use Structure. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Interfaculty Studies in Environmental Protection. Warsaw: 53-61.

19. Bena W., Gramsz B., Rąpała R., Zając K. 2010. Góry Izerskie. [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 467-469.

20. Zając K., Hebda G. 2011. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 3: 7-9.

21. Smolis A., Kadej M., Bena W., Malkiewicz A., Zając K., Mańkowska-Jurek D., Rąpała R. 2012a. Nowe dane o rozsiedleniu ważek (Insecta: Odonata) na Śląsku, Przyroda Sudetów, t. 15(2012): 57-66.

22. Świerkosz K., Liberacka H., Łysiak M., Zając K. (red.). 2012b. Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław s. 330. ISBN 978-83-62571-37-6.

23. Pielech R., Zając K., Malicki M. 2012c. Spread of Veronica filiformis (Scrophuraliaceae) in the Sudetes. Biodiv. Res. Conserv. 28: 25-28.

24. Zając K. 2013a. Pierwsze stwierdzenie wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Sudetach. Przyroda Sudetów (w druku).

25. Kadej M., Zając K., Smolis A., Tarnawski D., Kania J., Gil R., Myśków E., Sarnowski J., Tyszecka K., Józefczuk J., Rodziewicz M. 2013b. Nowe dane o rozsiedleniu wybranych gatunków poświętnikowatych (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) w południowo-zachodniej Polsce. Przyroda Sudetów, (w druku).

26. Hebda G., Zając K. 2013c. Pierwsze stanowisko Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Sudetach. Wiadomości Entomologiczne, 32(1): 71.

27. Tarnawski D., Zając K., Kadej M. 2013d. Problemy czynnej ochrony owadów w obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku, w materiałach  z XLIX zjazdu PTE oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt.: "Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość, Puszczykowo, str.: 11-12.

28. Tarnawski D., Zając K., Kadej M. 2013. Problemy ochrony owadów w obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Wiadomości Entomologiczne, 32(supl.): 41-51.

29. Kadej M., , Ruta R., Zając K.Gutowski J. M., Tarnawski D., Smolis A., Olbrycht T., Malkiewicz A., Myśków E., Larsson M. C., Andersson F., Hedenström E. 2015. Sex pheromones as a tool to overcome the Wallacean shortfall in conservation biology: a case of Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae), Journal of Insect Conservation, 19(1): 25-32 doi: 10.1007/s10841-014-9735-4

30. Kadej M., Zając K., Smolis A., Tarnawski D., Malkiewicz A. 2016b. Isolation from forest habitats reduces chances of the presence of Osmoderma eremita sensu lato (Coleoptera, Scarabaeidae) in rural avenues, Journal of Insect Conservation, 20(3): 395-406, doi: 10.1007/s10841-016-9873-y


Prelekcje, wykłady:

1. Smolis A., Kadej M., Zając K. 2012. Wykład pt. "Pachnica dębowa i kozioróg dębosz – siedliska, stan zbadania populacji, perspektywy ochrony w Krainie Łęgów Odrzańskich", Brzeg Dolny, 28.11.2012 (wykład).

Wykaz wykonanych prac na rzecz ochrony przyrody:

I. Inwentaryzacje przyrodnicze, badania monitoringowe

1. Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Jelenia Góra – w zakresie: ptaki (współautorstwo) (praca na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska UM w Jeleniej Górze). 2005 r.

2. Monitoring pachnicy Osmoderma eremita na zlecenie IOP PAN, w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000”. 2006-2007 r.

3. Inwentaryzacja owadów na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka wykonana w ramach Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 2007 r.

4. Inwentaryzacja owadów na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój wykonana w ramach Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 2007 r.

5. Ekspertyza dotycząca projektu obszarów: Dolina Bystrzycy Łomnickiej, Góry Złote, Stawy Karpnickie sieci Natura 2000 w województwie dolnośląskim (zamieszczonych na liście planowanych obszarów Natura 2000 na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska) wykonana dla Ministerstwa Środowiska. 2008 r.

6. Ocena znaczenia biotopów obszaru Natura 2000 Dzika Orlica (w granicach proponowanego powiększenia) dla motyli z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EWG, wykonana dla Klubu Przyrodników, w ramach projektu „Wzmocnienie obszarów Natura 2000 – podniesienie świadomości społecznej na ich temat i wzmocnienie rzecznictwa osób i organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody” finansowanego przez Fundusz Współpracy. 2008 r.

7. Inwentaryzacja ornitologiczna proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie. Praca na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. (współautorstwo). 2009 r.

8. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bystrzyca Kłodzka (w zakresie: bezkręgowce, ryby, współautorstwo: ptaki i ssaki - z wyłączeniem nietoperzy), wykonana dla Gminy Bystrzyca Kłodzka. 2010 r.

9. Monitoring przyrodniczy biegacza urozmaiconego Carabus variolosus w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia”. 2011 r.

10. Monitoring sów wykonany na zlecenie Stowarzyszenia Ochrony Sów, w ramach zadania Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL) realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. 2011 r.

II. Plany ochrony i plany ochrony zadań ochronnych obszarów chronionych:

1. Plan ochrony Łagowskiego Paku Krajobrazowego. Operat ochrony zwierząt. (współautorstwo). 2005-2006 r.

2. Plan ochrony Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony zwierząt. (współautorstwo). 2005-2006 r.

3. Plan ochrony Krzesińskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony zwierząt. (współautorstwo). 2006-2007 r.

4. Plan ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Operat ochrony zwierząt. (współautorstwo). 2006-2007 r.

5. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Geopark Łuk Mużakowa”. Operat ochrony fauny (współautorstwo). 2007-2008 r.

6. Plan ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Operat ochrony fauny. (współautorstwo). 2008-2009 r.

7. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Chełmy. Operat ochrony fauny. (współautorstwo). 2008-2009 r.

8. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Góry Sowie. Operat ochrony fauny. (współautorstwo). 2009-2010r.

9. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Chłodnia w Cieszkowie” (PLH020001) w województwie dolnośląskim. (współautorstwo – zakres prac: ekspert GIS). 2011 r.


Oprócz powyższego także 29 opracowanych raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz innych zadań eksperckich.