zdj16.jpg
zdj142.jpg
zdj62.jpg
zdj83.jpg
zdj190.jpg
zdj27.jpg
Pracownicy i doktoranci
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

 

 • Dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej
 • kierownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Entomologów

tel: (71) 375 63 92

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: taksonomia i systematyka, biologia i ekologia chrząszczy sprężykowatych (Insecta: Coleoptera: Elateridae) w ujęciu światowym; biologia konserwatorska, ochrona bioróżnorodności; wycena i ocena zasobów przyrodniczych

pok. 306

English version Cytacje

Więcej…
 
dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr.

 • Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
 • kierownik Pracowni Biologii i Systematyki Mikrostawonogów

tel: 71 375 63 76

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: biologia skoczogonków (Collembola), a w szczególności: taksonomia (tradycyjna tj. bazująca na analizie cech morfologicznych, ekologicznych i geograficznych; molekularna – tzw. barcoding cox1, CO1 wykorzystujący analizę mitochondrialnej sekwencji kodującej podjednostkę I oksydazy cytochromowej; eksperymentalna – oparta na interpretacji wyników krzyżówek międzygatunkowych); ewolucja (analiza filogenetyczna, badania nad barierami rozrodczymi i specjacją); biogeografia (badania faunistyczne słabo zbadanych rejonów świata); bionomia (np. rozród, rozwój postembrionalny, cykle życiowe, polimorfizm); biologia konserwatorska (badania obszarów chronionych, testowanie bioindykacyjnych walorów skoczogonków).

pok. 205

Cytacje

Więcej…
 
prof. dr hab. Andrzej Warchałowski (pracownik emerytowany, wolontariusz)

tel: -

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: taksonomia i systematyka chrząszczy stonkowatych (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae) Obszaru Palearktycznego i Obszaru Orientalnego. Biogeografia ogólna i historyczna oraz metodologia badań biogeograficznych. Badania własne: faunologia i faunistyka chrząszczy stonkowatych, badania terenowe w kraju, a także w Podobszarze Śródziemnomorskim, Azji Środkowej i w Indochinach. Opracowanie syntez faunologicznych ("Fauna Polski") oraz podręczników do określania chrząszczy stonkowatych z całego obszaru objętego badaniami własnymi.

pok. -

Kolekcja Chrysomelidae/Sammlung Chrysomelidae/Collection of Chrysomelidae (downloand)

Więcej…
 
mgr Urszula Kaflowska

tel.: 71 375 63 85, fax. 71 375 63 86

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pok. 209

 
dr Andrzej Bodył (adiunkt)
 • Kierownik Pracowni Protistologii Ewolucyjnej

tel: 71 375 64 07

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: powstanie i ewolucja komórki eukariotycznej; filogeneza glonów i pierwotniaków; ewolucja organelli komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem plastydów; ewolucja systemów importujących białka do plastydów i mitochondriów; drogi importu białek wewnątrz komórek glonów i pierwotniaków; współczesne endosymbiozy, ze szczególnym uwzględnieniem Paulinella chromatophora.

pok. 403

ResearchGate

Więcej…
 
dr inż. Marcin Kadej (adiunkt)

tel.: (71) 375 63 50

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pok. 104 (parter)

konsultacje/godziny kontaktowe w roku akad. 2017/18 (sem. zimowy): poniedziałek, godz. 13:00-15:00, pok. 104 (zalecane wcześniejsze umówienie/potwierdzenie wizyty mailowo lub telefonicznie).

profil naukowy: taksonomia i systematyka, biologia i ekologia chrząszczy skórników (Insecta: Coleoptera: Dermestidae) w ujęciu światowym; biologia konserwatorska; ochrona bioróżnorodności; wycena i ocena zasobów przyrodniczych; owady saproksylofagiczne; gatunki "naturowe" owadów; gatunki obce i inwazyjne oraz owady o znaczeniu ekonomiczno-gospodarczym; entomologia sądowa; marketing naukowy. Inne zainteresowania: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, audity jakościowe.

Google Scholar ** Researchgate ** Nauka Polska ** ZooBank* Scopus

Web of Science ** Academia.edu ** ORCID

Więcej…
 
dr Jarosław Kania (adiunkt)

tel: 71 375 63 87

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: taksonomia, biologia i faunistyka chrząszczy ze szczególnym uwzględnieniem ryjkowcowatych (Curculionoidea) z Krainy Etiopskiej i Orientu oraz fauny krajowej.

pok. 301

Cytacje

Więcej…
 
dr Aleksandra Kilian (adiunkt)

P

 • Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • członek uczelnianej Rady Bibliotecznej

tel: 71 375 63 94

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: Coleoptera, Leiodidae, szczególnie gondwańskie Camiarinae i jaskiniowe Leptodirini, stadia rozwojowe: morfologia, ewolucja, badania filogenetyczne.

pok. 307

Cytacje

Więcej…
 
dr Adam Malkiewicz (adiunkt)

Członek zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia w ramach Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

tel: 71 375 63 97

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: taksonomia, zoogeografia, bionomia miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) zachodniej Palearktyki; badania nad rozmieszczeniem motyli Polski - program: "Wykaz rozmieszczeniowy motyli Polski 2001-2010"; studia nad bionomią i lokalnymi warunkami siedliskowymi gatunków chronionych/zagrożonych owadów na Dolnym Śląsku, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony.

pok. 402

ResearchGate

Więcej…
 
dr Adrian Smolis (adiunkt)

 • Kierownik Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców;
 • pełnomocnik Dziekana ds. utworzenia i wdrożenia kierunku studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym;
 • przedstawiciel adiunktów do rady Instytutu Biologii Środowiskowej, Wydziału Nauk Biologicznych UWr - kadencja 2016-2020;

tel: 71 375 63 78

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: systematyka i taksonomia Collembola w szczególności morwiaczków - rodzina Neanuridae, morfologia stadiów rozwojowych tejże rodziny (w toku), faunistyka krajowych skoczogonków, związki skoczogonków z martwym drewnem (w trakcie realizacji), problematyka ochrony owadów na terenie Dolnego Śląska.

pok. 206

Więcej…
 
dr Michał Furgoł (wolontariusz)

tel: 71 375 63 75

mail: saperda@wp.pl

profil naukowy: taksonomia skoczogonków (Collembola) przede wszystkim rodziny Entomobryidae oraz Onychiuridae; interesuję się dodatkowo chrząszczami z rodziny bogatkowatych (Buprestidae) i kózkowatych (Cerambycidae).

Więcej…
 
mgr Radosław Gil (doktorant)

 • Przewodniczący Rady Doktorantów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego V kadencji
 • delegat doktorantów na Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2014 - 2016;
 • przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2012 - 2016;
 • członek Rady Doktorantów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego IV kadencji;
 • delegat Doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych na Sejmik Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego IV kadencji;
 • przedstawiciel Samorządu Doktorantów do Zespołu ds. technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim;
 • członek Zespołu kierunkowego - biologia w ramach Wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych;
 • członek Zespołu ds. kształcenia przez całe życie;
 • współadministrator strony www Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców.

tel: 71 375 62 23
tel. kom.: 723-520-892
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
blog: e-wmp.blogspot.com
strona www: www.radoslaw-gil.pl
strona www o nadobnicy alpejskiej: www.rosalia-alpina.pl

profil naukowy:  biologia i ekologia chrząszczy ksylofagicznych m.in. Osmoderma eremita, Elater ferrugineus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina (aktualnie); ochrona bioróżnorodności; lokalny monitoring gatunków obcych Arocatus longiceps Corythucha ciliata; szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska.

pok. 102

Godziny kontaktowe: pon. 10.00 - 12.00; śr. 10.00 - 12.00

Więcej…
 
mgr Monika Pietraszko (doktorantka)

tel: 71 375 63 75

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: Rozmieszczenie populacji Cerambyx cerdo na terenie Wrocławia. Badanie różnorodności chrząszczy nekrofilnych w Południowej Polsce. Monitoring Scoliopteryx libatrix i Inachis io występujących w zimowiskach nietoperzy. Analiza diety oraz zasobności pokarmowej siedlisk zajmowanych przez nietoperze owadożerne. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

pok. 204

Więcej…
 
mgr Agata Piwnik (doktorantka)

tel: 71 375 63 75

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: ekologia psammofilnych interstycjalnych skoczogonków (Collembola), specyfika i geneza zgrupowań psammofilnych oraz wpływ antropopresji na ich strukturę; sukcesja Collembola w siedliskach inicjalnych; ochrona przyrody.

pok. 204

 

Więcej…
 
mgr Agnieszka Sala (doktorantka)

tel: (71) 375 63 75

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: biologia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne motyli dziennych, zwłaszcza środowisk górskich i podgórskich; czynna ochrona przyrody.

pok. 204

Więcej…
 
mgr Katarzyna Tyszecka (doktorantka)

tel:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: Biologia, ekologia i rozmieszczenie sudeckiej populacji Carabus variolosus; monitoring chrząszczy saproksylofagicznych na Dolnym Śląsku (Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita); ochrona przyrody.

pok. 204

 

Więcej…
 
Krzysztof Zając (współpracownik)

tel: -

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

profil naukowy: biologia i faunistyka chrząszczy, w ostatnim czasie w szczególności rozmieszczenie, biologia i stan zachowania sudeckiej populacji Carabus variolosus; fauna saproksyliczna; występowanie zagrożonych gatunków owadów na terenie Sudetów (ze szczególnym uzwględnieniem koleopterofauny); ochrona bioróżnorodności; wykorzystanie oprogramowania GIS w ochronie przyrody.

pok. 210

Cytacje

Więcej…