zdj72.jpg
zdj104.jpg
zdj157.jpg
pimpinellae_pazurek_s_a.jpg
zdj73.jpg
IMG_0093.JPG
Prace licencjackie - Strona 2 PDF Drukuj

Tematy seminariów licencjackich zrealizowane przez Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej w roku 2010:

 1. Koncepcja regionalna tworzenia obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim (opiekun prof. dr hab. Dariusz Tarnawski)
 2. Migracje u motyli (opiekun dr A. Malkiewicz)
 3. Powstanie komórki eukariotycznej (opiekun dr A. Bodył)
 4. Przystosowania chrząszczy do życia w glebie (opiekun prof. dr hab. Dariusz Tarnawski)
 5. Przystosowania stawonogów do życia w jaskiniach (opiekun dr J. Kania)
 6. Sposoby dyspersji u bezkręgowców (opiekun dr A. Smolis)
 7. Współczesne poglądy na filogenezę zwierząt bezkręgowych (opiekun dr hab. D. Skarżyński)
 8. Wykorzystywanie metod entomologicznych w kryminalistyce (opiekun dr inż. M. Kadej)

 

Wybrane, zrealizowane w Zakładzie prace licencjackie:

 • Adaptacje i strategie przetrwania arktycznych i alpejskich skoczogonków (Collembola).
 • Analiza zoogeograficzna Cassidinae Afryki.
 • Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) – sukces ewolucyjny.
 • Biologia polskich gatunków z rodziny Attelabidae (Billberg, 1820).
 • Biologia rozrodu skoczogonków (Collembola).
 • Biologia rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem opieki rodzicielskiej u Heteroptera (Pluskwiaki Różnoskrzydłe).
 • Biologia wybranych owadów pasożytniczych z terenu Polski.
 • Bioróżnorodność ważek (Odonata) na terenie Dolnego Śląska.
 • Budowa aparatu strydulacyjnego i rola sygnałów dźwiękowych u prostoskrzydłych (Orthopteroidea).
 • Budowa i funkcje czułków u owadów bezskrzydłych (Apterygota) oraz u owadów o przeobrażeniu niezupełnym.
 • Budowa i rodzaje narządów tympanalnych oraz ich rola w biologii motyli (Lepidoptera).
 • Budowa męskich narządów płciowych w obrębie podrodziny Brachyderinae (Coleoptera: Curculionidae).
 • Budowa odnóży u wodnych chrząszczy (Insecta: Coleoptera).
 • Budowa płytki czołowo-nadustkowej u larw sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae).
 • Budowa przysadek płciowych i ich znaczenie taksonomiczne u motyli (Lepidoptera) ze szczególnym uwzględnieniem miernikowców (Geometridae).
 • Budowa żuwaczek u larw sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae).
 • Bursztyn – zapis przeszłości. Stan wiedzy o entomofaunie bursztynu bałtyckiego.
 • Chronione kózki Polski.
 • Dymorfizm płciowy i zachowania seksualne u skoczogonków (Collembola).
 • Efekty grupowe i wzajemne oddziaływanie osobników.
 • Ekomorfoza, cyklomorfoza i epitokia u Collembola.
 • Ewolucja zachowań społecznych u pająków.
 • Formy życiowe larw Cryptostoma (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae).
 • Gruczoły jadowe i rodzaje jadów u pajęczaków.
 • Gruczoły w rzędzie Coleoptera.
 • Interakcje między skoczogonkami (Collembola) i środowiskiem abiotycznym.
 • Interakcje między skoczogonkami (Collembola) i środowiskiem biotycznym.
 • Koewolucyjne związki między roztoczami (Acarina) a tarczykami (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae).
 • Kryptofity – brakujące ogniwo w ewolucji plastydów złożonych.
 • Mechanizm importu białek do plastydów dwubłonowych.
 • Mechanizmy agregacji u skoczogonków (Collembola).
 • Mechanizmy obronne larw Chrysomelidae.
 • Metody genetyczne w systematyce motyli - Lepidoptera.
 • Migracje u motyli (Lepidoptera).