zdj42.jpg
zdj71.jpg
zdj180.jpg
P1000075_A.jpg
zdj37.jpg
zdj130.jpg
Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców PDF Drukuj

Profil naukowo-dydaktyczny Zakładu na obecnym etapie jego funkcjonowania, poza głównymi nurtami badawczymi obejmującymi taksonomię, systematykę, biogeografię, skupia się dodatkowo nad studiami nad bionomią chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt bezkręgowych.

Zwiększone ostatnio zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu biologii poszczególnych chronionych gatunków (parasolowych, priorytetowych, wskaźnikowych), zainteresowanie praktycznymi aspektami ochrony przyrody oraz brak wykwalifikowanych specjalistów (zwłaszcza z zakresu entomologii konserwatorskiej) przyczyniły się do powołania Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców [Zarządzenie Nr 125/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2009 r.].

Pracownia prowadzi działania związane z:

  1. badaniem rozsiedlenia i bionomii chronionych oraz zagrożonych gatunków;
  2. oceną stanu różnorodności biologicznej siedlisk na terenach chronionych;
  3. opracowywaniem planów ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ekologicznych zagrożonych gatunków;
  4. uczestniczeniem w monitoringu lokalnych populacji chronionych gatunków;
  5. opracowywaniem i konsultowaniem zaleceń dla działań ochroniarskich i zabiegów konserwatorskich;
  6. opracowywaniem planów restytucji i reintrodukcji zagrożonych gatunków oraz renaturalizacji ich siedlisk;
  7. edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z ochroną bezkręgowców.

Pracownicy Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej już dzisiaj na Biologii i Ochronie Środowiska prowadzą takie przedmioty jak: „Biologia zwierząt”, "Biologia konserwatorska", „Biologia lasu”, „Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce”, „Gospodarowanie bioróżnorodnością” oraz w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym - Ekoznawca” oraz "Zagospodarowanie siedliski przyrodniczych Natura 2000 w lasach państwowych" - “Chronione zasoby przyrodnicze Polski” i “Chronione bezkręgowce Polski”.

Aktywnie też brali i nadal biorą udział w wielu konsultacjach specjalistycznych - zapraszani przez instytucje państwowe, samorządy oraz organizacje pozarządowe do opiniowania i współpracy przy projektach czynnej ochrony siedlisk bezkręgowców. Wymiernym wynikiem tej współpracy są opracowania o charakterze monografii poświęcone m. in. pachnicy dębowej oraz niepylakowi apollo (monografia + projekt programu czynnej ochrony).

Angażowani też byli w zespołach i komisjach doradczych przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, itp. Uczestniczyli i uczestniczą w powoływaniu obszarów chronionych z uwagi na obecność cennych i zagrożonych gatunków bezkręgowców.

Aktywnie współpracują z IOP PAN w ramach monitoringu lokalnych populacji chronionych gatunków chrząszczy i motyli, takich jak: barczatka kataks Eriogaster catax, biegacz urozmaicony Carabus variolosus, czerwończyk fioletek Lycaena helle, jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo,  modraszek nausitous Phengaris nausithous, modraszek telejus Phengaris teleius, niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne, przeplatka maturna Euphydryas maturna oraz postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina.

Swoją wiedzą i pasją związaną z bezkręgowcami dzielą się już z najmłodszymi w ramach zajęć "Uniwersytet Dzieci" oraz "Mój Pierwszy Uniwersytet".

W skład zespołu Pracowni wchodzą:

Mamy też swoich Współpracowników terenowych - wspaniałych przyrodników, z którymi realizujemy wspólne tematy badawcze.

Studentów chętnych do współpracy w zakresie ochrony bezkręgowców serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.